"Мы в согласии"

PRAYER

1. ՀԱԳՆԵԼԱՍՏԾՈՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸևՈՐՈՇՈՒՄԿԱՅԱՑՆԵԼՄԻԱԲԱՆԱՂՈԹԵԼՈՒՀԱՄԱՐ

Աստվա´ծիմ, գոհանումեմՔեզանից, որհնարավորությունունեմգալՔոշնորհքիգահիառջև՝ՀիսուսՔրիստոսիարդարությանշնորհիվ, որըմեզէշնորհվածքոողորմությամբ: Շնորհակալեմ, Տե´րԱստված, Քոթանկագինարյանհամար, որըթափվեցմերներմանևմեղքերիթողությանհամար: ՇնորհակալեմՔոկենդանիևզորավորխոսքիհամար, այնիշխանությանհամար, որտրվածէմեզՀիսուսՔրիստոսիանունով, ՍուրբՀոգուհամարևՔոսպառազինություններիհամար: Տե´ր, զորացրուինձքոՓառքիզորությունով՝միաբանությանաղոթքիմեջհաղթանակելուհամար: Տե´ր, օգնիրինձ, որեսլինեմմիաբանևամուրայդաղոթքիմեջ: Եսհավատումեմ, որԴուիմԱստվածնեսուԴուինձհետես: Դուինձչեսլքիևչեսթողնիհավիտյան: ՀենցհիմաեսհագնումեմԱստծոսպառազինությունը, որ «կարողլինեմհակառակկենալսատանայիհնարքներին: Որովհետևմերպատերազմըարյանևմարմնիհետչէ, այլիշխանություններիևպետություններիհետ, այսաշխարհիխավարիևաշխարհակալներիհետ, այնչարոգիներիհետ, որերկնավորներիմեջեն: Տե´ր, եսշնորհակալեմ, որդուօգնումեսինձկանգնելմիաբանությանաղոթքիմեջիմմեջքըճշմարտությամբգոտևորած, ևարդարությանզրահըհագած: Եվիմոտներըկոշիկհագածխաղաղությանավետարանիպատրաստությունովը: Եվամենիվրահավատքիվահաննառած. Որովկարողլինեմչարիամենկրակոտնետերըհանգցնել: ԵվփրկությանսաղավարտնառածևՀոգուսուրը, որնԱստծոխոսքնէևկենդանիէևզորավորևամեներկսայրսուրիցէլավելիկտրուկէևթափանցումէմինչևշունչիևհոգուևհոդվա ծներիևծուծիբաժանումըևքննումէսրտիմտքերըևխորհուրդները»: Տե´ր, շնորհակալեմ, որմերզինվորությանզենքերըմարմնավորչեն, այլԱստծովեն : Եվդրանքզորեղենքանդելուայնամրոցները, որոնքխորհուրդենբարձրացնումուգոռոզանումենԱստծոգիտությանդեմ, որովհետևոչզորությամբ, ոչուժով, այլՔոՍուրբՀոգովեն, Տե´ր: Տե´ր, եսշնորհակալեմմիասնականաղոթքիամենմիմասնակցիհամար: ԵսօրհնումեմնրանցևՀիսուսՔրիստոսիարյանպաշտպանություննեմհռչակումնրանցվրա: Տե´ր, քոխոսքիմեջգրվածէ. «…եթեձեզանիցերկուսըերկրիվրամիաբանվենամենինչբանիհամարորխնդրեն, կլինինրանցիմՀորիցը, որերկնքումէ. . .» Եսհավատումեմքոզորավորխոսքինամբողջհոգովևշնորհակալեմ, որինչիհամար, որաղոթենքմիաբանությանաղոթքիմասնակիցներով, կստանանքմերԵրկնայինՀորից, որովհետև, Տե´ր, դումերհավատքիկատարողնես, մերդավանությանԱռաքյալըՀիսուսՔրիստոսիանունով: Մատթ. 26:28, Եփես. 6:10-18, ԱՄնաց. 28:20, ԱԹեսաղ. 5:8, ԱՊետրոս 1:13, ԱՀովհ. 5:4, ԲԿորնթաց.10: 4-5, Զաք.4:6 ;Եբր.4:12, Մատթ. 18:19, Մարկ. 11:23-24, Եբր. 3:1

2. ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԱՂՈԹՔՀԱՅԱՍՏԱՆԻԵՎԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՐ

Տե´ր, մենքմիաբանգոհանումենքՔեզանիցՀայաստանիհամար: Շնորհակալություն ,Տե´ր, որՀայաստանինանձրևներեստալիսիր ժամանակին, ևերկիրնիրարդյունքնէտալիսևդաշտիծառերնիրենցպտուղներնենտալիս: ԵվՀայաստանումկալըհասնումէմինչևայգեկութը, ևայգեկութըմինչևվարելուժամանակը, ևբոլորբնակիչներըիրենցհացըկուշտենուտումևապահովությամբենբնակվումիրենցերկրում: ՄենքշնորհակալենքՀայաստանիխաղաղությանհամար, որբոլորբնակիչներինհանգիստեստվել: Դուքշելեսերկրիցըչարգազաններինևայդերկրիցսուրչիանցնի: (Ղևտ. 26:3-7) Տե´ր, մենքմիաբանաղոթումենքնաևՀայաստաներկրիկառավարությանևբոլորիշխանավորներիհամար, ովքերղեկավարումենմերերկրում: Թողմերկյանքըխաղաղևհանդարտլինի, լեցունաստվածպաշտությամբևսրբություններով, որովհետևսաբարիևընդունելիէՔեզ՝մերՓրկիչԱստծուն, ովկամենումէ, որամենմարդիկփրկվենևճշմարտությանգիտությանըգան: (ԱՏիմ. 2:1-4) Տե´րԱստված, Քոխոսքումասվումէ. «Ամենանձթողհնազանդեբարձրիշխանություններին. . .»: Մենքհամաձայնենքայդխոսքիհետևխնդրումենք, ներիրմեզայնտրտունջիևդատապարտությանհամար, որարելենքՀայաստանիկառավարությանդեմ:ՄենքապաշխարումենքՀիսուսՔրիստոսիանունով: (Հռովմ.13:1) Տե´ր, մենքմիաբանհավատումենք, որՀայաստանիկառավարությանանդամներիսրտերըինչպեսջրիվտակներիՔոձեռքումեն, ևԴուորկողմուզես, այդկողմէլկդարձնեսայն: (Առակ.21:1) Սովորեցրունրանց, Տե´ր, չգողանալ, չսպանել, չշնանալ, սուտերդումչտալ, ուրիշաստվածներիհետևիցչգնալ,կախարդություններովչզբաղվել: Տե´ր, ՀիսուսՔրիստոսիանունով , խնդրումենքբացնրանցաչքերնուականջները, որպեսզիտեսնենուլսեն, թեինչպիսիուղղովենգնում: Մենք, ՀիսուսՔրիստոսիանունով, խնդրումենքՔեզ, Տե´ր, որպեսզիՀայաստանիկառավարությունիցհեռացնեսբոլորանբարիշտխորհրդատուներին: Խնդրումենք , Տե´ր, որպեսզիմերկառավարությանանդամներըերկիրըղեկավարենազնիվ, արդարևնրանքպաշտպանվածուապահովլինեն: Հա´յր, ՀիսուսՔրիստոսիանունով , խնդրումենքՔեզ, կառավարությանանդամներիսրտերըըլցրուարդարությանլույսով, որպեսզինրանքտեսնելովցրենամենչարություն, ևորպեսզիՍուրբՀոգինգործինրանցսրտերում, ևնրանքճշմարտությամբուարդարությամբվարվեն ,երբօրենքներենստեղծումևորոշումներենկայացնում: ԹողՍուրբՀոգինբացինրանցմեղքի, անարդարությանևսպասվողդատաստանիօրվամասին: Թողկառավարությանանդամները, բոլորղեկավարողներըհետքաշվենզարտուղիճանապարհներիցևդառնանդեպիՀիսուսՔրիստոսը: ԹողամենքըծնկիգանՔոառջև, ապաշխարենիրենցմեղքերիհամար, թողիմանան , որ «Նրաձեռքինէբոլորկենդանիիկյանքըևբոլորմարդկայինմարմնիհոգին»: ( Հոբ 12:10) Տե´ր, հանունՀիսուսՔրիստոսի, մերպետությանղեկավարներինևկառավարությանանդամներինցույցտուրորնէբարին, ևթեդուինչեսսպասումիրենցից: ՄենքգոհանումենքՔեզանից, Տե´ր, որդունրանցիմաստնությունեստալիս, ևնրանքարդարությամբենգործում, սիրումենգթությունանելևխոնարհությամբվարվելՔոառաջ: ՀիսուսՔրիստոսիանունով, թողորնրանքօրհնությունլինենժողովրդիհամար, ևչտրտմեցնենժողովրդիսիրտըոչիրենցկազմածօրենքներով, ոչիրենցգործողություններով: Եվդարձյալմիաբան, ՀիսուսՔրիստոսիանունով, Հայաստանիկառավարությանհամարհռչակումենք. «. . . ովթագավորներ, խոհեմացեք, խրատվեք, ովերկրիդատավորներ: ՎախովծառայեցեքՏիրոջըևդողալովցնծացեք» (Սաղմոս 2:10,11) ԱՏիմոթ. 2:1-4; Հռովմ. 13:1; Առակ. 21:1; Առակ. 25:5; Առակ. 20:8; Երեմ.7:9; Հովհ.16:8-10; Հոբ 12:10; Միք. 6:8; Ղևտ.26:3-7; Առակ.10:22

3. ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԱՂՈԹՔՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀՈՎԻՎՆԵՐԻԵՎՆՐԱՆՑԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐ

Տե´ր, մենքմիաբանությամբխնդրումենք, որՀայաստանիյուրաքանչյուրՀովվիլցնեսՔոկամքիգիտությունով, ամենիմաստությունովևհոգևորհանճարով, որնրանքինչպեսարժանէՔեզ. «ամենբանիմեջհաճոյլինելովՆրան, ամենբարիգործովպտղաբերլինիքևաճիքԱստծոգիտությանմեջ» (Կողոս. 1:10-11) Ամենզորությունովզորացրունրանց՝Քոփառքիզորությանհամեմատ, ամենհամբերությամբևերկայնամտությանմեջուրախությունովգովաբանենԱստծուն , որիրենարժանացրեցմասնակիցլինելուսուրբերիվիճակինլույսումը, որփրկեցնրանցխավարիիշխանությունիցըևփոխադրեցնրանցիրսիրելիՈրդուարքայությանմեջ(Կողոս.1:12-13) ՀայաստանիամենհովվիվրակհանգչեՏիրոջՀոգին, գիտությանևՏիրոջերկյուղիՀոգին: ԵՎնրանցախորժանքըՏիրոջերկյուղըպիտիլինի, նրանքիրենցաչքերիտեսածինպեսչենդատի, ևոչիրենցականջներիլսածինպեսկհանդիմանեն: Այլկդատենարդարությամբևկվարվենճշմարտությամբ: (Եսայի 11:2-5) Մենքաղոթումենք, որպեսզիոչմիայննրանցիցամենմեկիվրալինիՔոզորությունը, այլևնրանցընտանիքների , ծառայություններիևգործերիվրա: ԱստծոՀոգինթողլինինրանցվրա, երբնրանքծառայումևաղոթումեն: Թող, որՍուրբՀոգինլինինրանցվրա, հանունՀիսուսՔրիստոսի: Թող, որհովիվներիընտանիքումտիրիԱստծոխաղաղությունը, ԱստծոկարգուկանոնըևԱստծոշինությունը: ԹողորՀովիվներըլինենՀիսուսՔրիստոսիկերպարիարտացոլումըիրենցընտանիքներումևթողհորդորենիրենցզավակներին, որպեսզինրանքմնանՏիրոջվարդապետությանմեջ, սիրենմտերիմներինԱստծոկատարյալսիրով: Տե´ր, դուեսնրանցհովիվը: Նրանքոչինչիկարոտությունպիտիչունենան: Դուկանաչտեղերումեսհանգստացնումնրանց , ևհանդարտջրերիմոտեստանումնրանց, ևհանգիստեստալիսնրանցանձերին, առաջնորդումեսարդարությանշավիղներումը՝Քոանվանհամար: (Սաղ. 23:1-3) Եսհավատումեմ, որՔոխաղաղությունըտիրումէնրանցկյանքում: Թեևգնանմահիշուքիձորումըչարբանիցչենվախենա, որովհետևդունրանցառաջինսեղանեսպատրաստելիրենցթշնամիներիդիմաց: Դուուղեկցումեսնրանց, ուրորէլիրենքգնան: Տե´ր, տուրՀայաստանիհովիվներինՔոփառքիհարստությանպես, որզորությունովհաստատվենՔոՀոգուձեռովըներսիմարդումը, որՔրիստոսհավատքովբնակվիիրենցսրտերումըևնրանքսիրովարմատգցածևհաստատվածլինեն: ՈրամենՍուրբերիհետիմանան, թեինչէլայնությունը, ևերկայնությունը, ևբարձրությունը, ևխորությունը: ՈրճանաչենՔրիստոսիսերը, որնամենգիտությունիցգերազանցէ, որԱստծոամենլիությունովլցվեն: Թողնրանցխոսքըևքարոզությունըոչթեմարդկայինիմաստությանպատիրխոսքերովլինի, այլՀոգուզորությունով, ՀիսուսՔրիստոսիանունով: Մենքմիաբանենք, որպեսզի .«ԲոլորՔեզդեմշինածգործիքըպիտիչհաջողվի, ևամենլեզու, որվերկենաՔեզդեմդատաստանի, պիտիդատապարտվի.ՍաէՏիրոջծառաներիժառանգությունըևնրանցարդարությունըինձանիցէ, ասումէՏերը:» (Եսայա 54:17) Տե´ր, աղոթումենք, որհովիվներըևիրենցծառայություններըփրկվենանօրենևանզգամմարդկանցից, որովհետևհավատքնամենբանիչէ: (ԲԹեսաղ. 3:3) Մենքմիաբանաղոթումենք, որպեսզիՀայաստանիհովիվներընույնխոսքըասենևչլինիբաժանություններնրանցմիջև: Որպեսզիհաստատվենմեկհոգովևմեկշնչով, պատերազմելովավետարանիհավատքիհամար, չտատանվենկերպ-կերպօտարուսմունքներով, բայցջանքանեն, որիրենցանձերըընտիրկհագցնենԱստծոառաջինիբրմիմշակառանցամոթի, որճշմարտությանխոսքնուղիղմատակարարեն: (Եբր. 13:9) (ԲՏիմ. 2:15) Որպեսզիչլինենդժգոհտրտնջացողներ, որիրենցանձերիցանկություններիպեսենգնում, բայցբարիգործեն, բարիգործերովհաստատանան, առատաձեռնևկարոտներնհաղորդողլինեն: (Հուդա 1: 16)(ԱՏիմոթ. 6:18) Եվպիղծունայնությունից , դատարկախոսությունիցհետքաշվեն, այլհետևենարդարությանը, աստվածպաշտությանը, հավատքին, սերին, համբերությանը, հեզությանը: (ԲՏիմոթ. 2:16) (ԱՏիմոթ. 6:11) Տե´ր, տուրնրանցհամարձակությամբՔոխոսքըխոսեն, որՔոձեռքըմեկնես, որբժշկություն, և´ նշաններ, և´ հրաշքներլինենՔոՍուրբՈրդու՝Հիսուսիանունովը, որտեսնողներըհավատան, որՔոանունընրանցվրաէ: (Գործքառ. 4:29-30) Ամենմեկըինչպեսորշնորհքէընդունել, այնիրարմատուցանեն, իրարմասինհոգանեն: (ԱՊետրոս 4:10) Ամենքըհասնենհավատքիմիությանը, թողորլայնանանրանցվրանիտեղը, թողբնակարանիվարագույներըտարածվենևցիցերըպնդանան, որովհետևԴուասելես.«Պիտիաջևձախտարածվեսևքոսերունդըպիտիժառանգիազգերին, ևավերակացքաղաքներըշենացնելուեն»,ՀիսուսՔրիստոսիանունով: (Եսայա 11 : 2 , Կող.1: 9-10, Կող. 1:11-13, Եփես.3: 16-19, ԱԿորնթ. 2: 4-5, Եսայա 11: 2-4, Եսայա 54: 17, ԲԹեսաղ. 3: 2, Եսայա 54: 2-3, Փիլիպ 1: 27, Եբր. 13: 9, ԲՏիմ. 2:15, Հուդա 1:16, ԱՏիմ. 6:18, ԱՏիմ. 6: 11-12, Գործք 4:29, ԱՊետ.4:10, Փիլիպ. 2:4, Եփես.4:13, ԱԹեսաղ.5:12, Սաղմոս 23 )

4. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆԱՂՈԹՔՀԱՅԱՍՏԱՆԻԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻԲԱԶՄԱՑՄԱՆԵՎԱՃԻՀԱՄԱՐ

ՀայաստանիՏե´րԱստված, մենք՝Հայաստանիժողովուրդըմիաբանշնորհակալությունենքհայտնումբոլորայնբազմաթիվ ևօրհնվածեկեղեցիներիհամար, որոնքԴուտվելեսՀայաստանին:Մենքգոհանումենք, որԴուավելացրիրժողովուրդը, փառավորվեցար, երկրիամենծայրերըընդարձակեցիր: ԴաշտերիբույսերիպեսբյուրավորշինեցիրՔոեկեղեցին, այնշատացավ, զորացավևմեծացավևհասավգեղեցկությանկատարելությանը: ՄենքշնորհակալենքՔեզանից, որԴուսիրեցիր, օրհնեցիր , բազմացրիրեկեղեցինևօրհնեցիրՔոզավակներինեկեղեցուդմեջ: Տե´ր, Քոեկեղեցինարմավենուպեսկբուսնի, Լիբանանիմայրուպեսկմեծանա: ՏիրոջտանմեջտնկվածներըմերԱստծոսրահներումըկբուսնեն: Ծերությանմեջէլպտուղկբերեն, պարարտևդալարկլինեն, որպատմեն , թեուղիղէՏիրոջվեմըևանիրավությունչկանրանում:Որովհետև, Տե´ր, ԴուընտրեցիրՔոեկեղեցին, հավանեցիրնրանիրենբնակությունշինելուհամար: Դուասացիր.«Այսէհավիտյանիմհանգիստը, այստեղկբնակվեմ, որովհետևսրանհավանեցի: Նրակերակուրըօրհնելովկօրհնեմևնրաաղքատներըկկշտացնեմհացով: Եվնրաքահանաներինփրկությունկհագցնեմ, ևնրասուրբերըցնծալովկցնծան: ԱյնտեղԴավթիհամարեղջյուրկբուսեցնեմևճրագկպատրաստեմիմօծյալիհամար: Նրաթշնամիներինամոթկհագցնեմ, բայցնրավրապսակըկծաղկի» (Սաղմոս 132;13-18) ՄենքգոհանումենքՔեզանից ,ովԱստվա´ծ, որԴուընտրելևմտերմացրելեսբոլորնրանց, ովքերՀայաստանիՔոեկեղեցիներումեն, որպեսզինրանքՔոսրահներումբնակվեն: ԹողնրանքլիանանՔոտանՍուրբտաճարիբարիքներով.« ԹողուրախլինենբոլորՔեզհուսացողները, թողհավիտյանցնծան, որովհետևԴուպահպանումեսնրանց: ԹողքեզանովզվարճանանՔոանունըսիրողները, որովհետևԴուօրհնումեսարդարին, ովՏե´ր, Դուհաճոյությունովպատումեսնրան , ինչպեսվահանով» (Սաղմոս 5: 11-12),ՀիսուսՔրիստոսիանունով: ԹողգոհանանՏերիցըՆրաողորմությանհամարևնրահրաշքներիհամար, որարավմարդկանցորդիներին: ԵվբարձրանենՆրաժողովրդիժողովքումը, ևծերերիատյանումըօրհնենՆրան:(Սաղմոս 107: 31-32) Դուփոխումեսանապատըջրերիլճիևծարավերկիրըջրերիգնացքիևայնտեղբնակեցնումեսսովածներինևնրանքքաղաքե նհաստատումբնակվելուհամար: Եվարտերենցանումևայգիներտնկում, որարմատիքներիպտուղբերեն: (Սաղմոս 107: 35-38) ԴուօրհնեցիրՔոեկեղեցին, որՀայստանումայնշատշատանա: Մենքշնորհակալենք , Տե´ր, որԴուՔոեկեղեցունտալիսեսբարիքներիառատություն: ԴուեկեղեցուհամարբացելեսՔոբարությանգանձարանը, երկինքը, որպեսզիայներկրինանձրևներտաժամանակին, որպեսզիօրհնեսնրաձեռքիամենգործերը:Եվայնկարողէփոխտալբոլորազգերին, բայցերբեքոչոքիցփոխչվերցնել: Տե´ր, դունրանդարձրելեսգլուխ, ոչթեագիևայնմիշտբարձունքումկլինիևոչերբեքցածում( ԵրկրորդՕրինաց 28:11-13), քանիոր,Տե´ր, քոեկեղեցինայսերկրիլույսնուաղնէ: ԹողամենժամանակԱստծոեկեղեցինՀայաստանումլինիսյունևճշմարտությանհաստատություն: ԹողՀայաստանումԱստծոեկեղեցին,ՀիսուսՔրիստոսիառաջնորդությամբ,քայլիԱստծոերկյուղիմեջ, լինիխիզախ, վճռական, լցվածԱստծոգերբնականզորությամբ՝Աստծոծրագրերըիրականացնելուհամար: ԹողՀայաստանիեկեղեցիներիխաղողիվազըչզրկվիիրպտուղներիցևառատությամբպտուղբերիիփառսՀայրԱստծու: ԹողորՀայստանիեկեղեցուգառներըշատանան, բազմանան, հազարներևտասըհազարներլինենիրենցարտերումը (Սաղմոս 144: 13): ԵվթողԱստվածավելացնիգառներինհազարապատիկ, քանայժմիրենքկան: Թողեկեղեցիներըլինենլեփլեցունուանհամար, ինչպեսերկնքիաստղերը, ՀիսուսՔրիստոսիանունով: Եսայա 26:15; Եզեկ. 16:7; Երկր. Օրին.7: 13; Սաղմ. 92: 12-15; Սաղմ. 132: 13-18; Սաղմ. 65:4; Սաղմ. 5: 12-13; Սաղմ.107:31-32, 35-38; Երկր. Օրին.28: 12-13; Մաղ. 3:10; Երկր. Օրին.1: 10-11; ԱՏիմ.3:15

5. ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԱՂՈԹՔՀԱՅԱՍՏԱՆԻՄԱՐԴԿԱՆՑՓՐԿՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՐ

ՄենքգոհանումենքՔեզանից, Տե´ր, Քոողորմությանհամար, որայնամենօրգործումևնորոգվումէՀայաստանիևնրաբնակիչներիհամար: ՄենքդիմումենքՔեզ,Տե´ր, գիտակցելով, որբոլորհոգիներըայսերկրումՔեզենպատկանում: ԴուեսնրանցՏերը, ՀովիվըևՏեսուչը (ԱՊետ. 2: 25): ՄենքդիմումենքՔոխոսքին, որըկարողէմարդկանցհոգիներըապրեցնել: (Հակ. 1: 21) ՀիսուսՔրիստոսիանունովևիշխանությունով, մենքկապումենքՀայաստանումհոգեորսներին, ևքանդումենքամենկապանք, որընրանքօգտագործումենՀայաստանումհոգիներորսալուհամար: Մենքմիաբանասումենքթշնամուկողմիցբռնվածհոգիներին, դուրսգալազատությանմեջ: Տե´ր, մենքդիմումենքՔոողորմությանը, որըվերէդատաստանիցևխնդրումենք, որհոգիներինփրկեսկորստից, չարությունիցևբոլորբռնակալներից: Թողոչմիթշնամիչհետապնդիայդհոգիներինևթողամաչենևամոթլինինրանցանձերըորոնողներին: (Սաղ. 35: 17 ; 35: 4) Մենքքանդումենքամենբացասականբառ, ասվածայդհոգիներիհամար: ՀիսուսՔրիստոսիանունով, քանդումենքբոլորշնչավորանբարիշտկապերըհայժողովրդիկյանքում: Տե´ր, Դունրանցհոգիներըփրկումեսմահիցևոտքերըսայթակելուց: ԴուպահպանումեսՔեզսիրողներիհոգիները, մեծարումեսնրանց, որովհետևնրանքիրենցհոգիներըբարձրացնումենդեպիՔեզ: ԹողորՀայաստանիբոլորբնակիչներըվերադառնանՔեզուհանգիստգտնեն : Պահպանիրյուրաքանչյուրինչարից, պահապնիրյուրաքանչյուրինփրկությանօրվահամար, Աստծոարքայությանհավիտենականկյանքիհամար: ԹողՀայաստանիամբողջժողովուրդըփառաբանիՏիրոջը, ՀիսուսՔրիստոսիանունով: Տե´ր, նրանցզորացրու, ուժեղացրու, ամրացրու: ԹողԱստծոերկյուղըիջնիյուրաքանչյուրիվրա: Եվամենբանիմեջհաջողևառողջլինեն: Տե´ր, մենքմիաբանաղոթումենք, որՀայաստանիամենբնակիչըանարատպահվիմինչևմերՏերՀիսուսիգալը: ՊարարտացրունրանցՔոխոսքովևՍուրբՀոգով: Դուփրկությանհանդերձներեսհագցնումնրանց, արդարությանպատմուճանգցումնրանցվրաևուրախությամբպիտիուրախանանՀայաստանումապրողները՝ իրենցՏիրոջիցընծաներընդունելով:(Եսայա 61:10) Քոառջևխոնարհված, Տե´ր, մենքաղաչումենք, Քեզ, որպեսհունձքիԱստված, որԴումշակներուղարկեսՔոհունձքիհամար: Դաշտերըսպիտակելեն, հունձքըշատէ: ԲարձրացրուՔոավետարանիչներին, ովքերկտանենԱվետարանիբարիլուրըամբողջՀայաստանով, որըՔոզորություննէփրկվողներիհամար, հանունՀիսուսՔրիստոսի: Շնորհակալենք, Տե´ր, որՀայաստանիամբողջբնակչությանը ,մերխնդրանքով, Դուազատագրումես, որովհետևմենքաղոթումենքհավատքով, ՀիսուսՔրիստոսիանունով, առանցկասկածի, իմանալով, որ« ձեռքըչիկարճացելփրկելուցևականջըչիծանրացելլսելուց»(Եսայա 59:1) Գոհանումենք , Տեր, Հայաստանումբնակվողմարդկանցբռնությունիցուստրկությունիցազատելուհամար: Եզեկ. 18:4; ԱՊետր. 2:25; Հակ.1:21; Եզեկ. 13:20; Սաղ.6:5; Սաղ 35:17; Սաղ. 54:5; Սաղ. 7:6; Սաղ. 35:4; Սաղ. 40:14; Սաղ. 119:20; Սաղ. 56:12; Սաղ .86:2-4; Սաղ. 94:19; Սաղ.116:8; Սաղ. 119:175; Սաղ. 138:3; III Հովհ. 1:2 ; ԱԹեսաղ. 5:23; Եսայա 61:10; Մատթ.21:22 Հովհ. 14:13 , Եսայա 59:1

6. ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԱՂՈԹՔԻՍՐԱՅԵԼԻԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Տե´ր, ԴուԻսրայելիԱստվածնեսևնրաբնակիչներըՔոժողովուրդը: Դուանունովկանչեցիրնրանցևպատվեցիր, թեևՔեզչէինճանաչում: ՄիաբանվածխնդրումենքՔեզ, որմաքրեսնրանցմեղքերից, ներեսբոլորանօրինությունները, կանգնեցնեսնրանցճշմարտությանմեջ, ուղիղանեսնրանցճանապարհները, փրկեսԻսրայելըիրամեննեղությունից: (Սաղմոս 25:22) Դուպաշտպանըևամրոցըկլինեսիրորդկանցհամար: Տե´ր, բժշկիրնրանցևնրանցերկիրըևհայտնիրնրանցխաղաղությանևճշմարտությանառատությունը: (Երեմ. 33:6) Տուրնրանցիմաստությանևհայտնությանհոգի, ՔոգիտությունովըմերՏերՀիսուսՔրիստոսիճանաչողությանհամար: (Եփես. 1:17) ԵվԻսրայելըևԵրուսաղեմըկլինիՔեզհամարուրախությանանուն, փառքևպարծանքերկրիբոլորազգերիհամար, որոնքկլսենայնբոլորբարիքը, որդուկանեսնրանց, ևնրանքպիտիվախենանևդողանայնբոլորբարիքներիհամարևայնբոլորխաղաղությանհամար, որդունրանցկանես: (Երեմ. 33:9) ԴուեսԻսրայելիհամարանձրևիջեցնում, առաջինևվերջինանձրև՝առաջվապես: Եվկալերըկլցվենցորենով, հնձաններըկհորդենգինովևյուղով: Դուկհատուցանեսնրանցայնտարիներիհամար, որմորեխը,ջորեակը,երևիլըևխառնիճ՝այնմեծզորքըկերան, որըուղարկեցիրնրանցմեջ: ԵվթողցնծանևուրախանանՏիրոջով՝իրենցԱստծով:(Հովել 2:23-25) Տե´ր, ուղարկիրիրենցցորեն, գինիևյուղ, որպիտիկշտանաննրանովևնրանէլնախատիքմիարա: Եվթող, Տե′ր, ՔեզհաճելիլինիԻսրայելիճանապարհները (Առակաց16:7)ևթշնամիներըհաշտվեննրահետ: Տե´ր, որոնիրՔոգառներինևնրանցազատիրայնամենտեղերից, ուրորնրանքցրվածենեղելամպիևմառախուղիօրը: Նրանցհանիրազգերիմիջիցևժողովվիրնրանցերկրներիցևբերիրենցերկիրը: Տե´ր, նրանցարածեցրուԻսրայելիսարերիվրա, ձորերումըևերկրիբոլորբնակություններումը:(Եզեկ. 34:12-13) Տե´ր, մենքմիաբանխնդրումենքխաղաղությունԻսրայելիևԵրուսաղեմիհամար, որպեսզիհաջողվենՔեզսիրողները:(Սաղմ.122:6) Տե´ր, կապիրնրանցհետխաղաղությանուխտևդադարեցրուչարգազաններինայդերկրիցը, որնրանքբնակվենանապատումևապահովքնենանտառներումը: ՕրհնությունլինինրանցհամարՔոբլուրիշրջակայքումևանձրևըցածթափվիժամանակին, անձրևներըպիտիօրհնությունլինեն: Դաշտիծառըպիտիիրպտուղըտա, ևերկրիըպիտիիրբերքըտա, ևնրանքապահովպիտիլինենիրենցերկրումը, ևպետքէիմանան, որԴուեսՏերը , երբորնրանցլուծիփայտերըկկոտրեսևնրանցկազատեսիրենցծառայեցնողներիձեռքիցը: Նրանքայլևսազգերինավարչենլինի, երկրիգազաններնիրենցչենուտի, ապահովկբնակվենևվախեցնողչիլինի: Նրացհամարմիանվանիբույսվերկացրու, որերբեքչկրենազգերինախատիքը: Եվգիտենան, թեԴուեսիրենցՏերԱստվածը, իրենցհետեսևիրենքՔոժողովուրդնեն՝Իսրայելիտունը, նրանքՔոգառներնեն, քոարոտիոչխարներըմարդիկենևԴունրանցԱստվածը, ՀիսուսՔրիստոսիանունով: Ամեն: (Եզեկ. 34:25-31) Եսայա 45:3-4; Եզեկ.33:8 ; Եսայա 45:17; Եսայա45:13; Սաղմ.25:22; Հովել 3:16; Երեմ.33:6; Եփես. 1:17; Երեմ.33:9; Հովել2: 23-25: Հովել2:19: Առակ16:7;. Եզեկ.34:12; Եզեկ.34:13; Սաղմ.122:6; Եզեկ.34:25-31

If you want to become a partner of the international project "We are in agreement," and join us in our prayers, please let us know.
Simply complete the form and click - SEND.