"Ми у згоді"

PRAYER

1. Imbracarea in armatura lui Dumnezeu şi decizia rugaciunii de invoire

Dumnezeul meu, Îţi mulţumesc pentru capacitatea şi posibilitatea de a mă apropia de tronul harului Tău pe baza neprihănirii Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a fost dăruită prin mila ta şi acceptată de noi prin credinţa în jertfa ispăşitoare a Fiului Tău pe Cruce. Îţi mulţumesc, Dumnezeul meu, pentru Sângele Tău preţios, care a fost vărsat în iertareapăcatelor noastre. Îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, care este viu şi eficient, pentru puterea în numele lui Isus Hristos, pentru Duhul Sfânt, pentru armura lui Dumnezeu. Doamne, întăreşte-mă prin puterea Ta nemarginita pentru rugăciunede invoire victorioasă.Ajută-mă să fiu puternic (-ă) şi curajos (-oasă) în rugăciune de invoire, şi cred că Tu, Dumnezeul meu, eşti cu mine. Tu nu mă vei părăsi şi numă vei lasa.vei cu mine in veci. Chiar acum ma îmbrac in toată armătura lui Dumnezeu, ca să pot rezista în ziua cea rea, şi sa birui totul, săbirui toate uneltirile diavolului, pentru că noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva puterilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor rautatii. Doamne, Îţi mulţumesc că mă ajuţi să participla rugăciune de invoire, încingând minţile mele cu adevărul, îmbrăcându-mă înarmura neprihănirii şi punându-mi în picioare posibilitate de a ducebunavestire în lume; precum şi să ţin în mâinile mele scutul credinţei, cu care vei putea stinge toate săgeţile încinse ale celui rău şi să înving lume. Şi coiful salvării să fie mereu pe capul meu, şi sabia spirituală care este Cuvântul lui Dumnezeu, viu şi eficace, care este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri:el pătrunde până la separarea sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a creierilor, şi judecă gândurile şi intenţiile inimii. Doamne, Îţi mulţumesc pentru aceea că armele luptei noastre nu sunt cele trupeşti, dar puternice prin Dumnezeu pentru dărâmarea întăriturilor: cu ele eu distrug intenţiile şi oricepreamărire care se înalţă împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu, pentru că nu este prin oştire, nici prin putere, ci prin Duhul Tău, Doamne. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru fiecare participant la rugăciune de invoire, eu îi binecuvântez şi cer protejarea lorprin Sângele Tău, în numele lui Isus Hristos! Doamne, în Cuvântul Tău este scris: „...dacă doi dintre voi se vor învoipe pământ ca sa ceara ori-ce lucru, se va da lor de către Tatăl Meu...”. Eu cred în Cuvântul Tău puternic cu tot sufletul meu şi i-Ti mulţumesc pentru tot,si cred ca tot ce cerem de la tine in rugaciune de invoire noi primimde la Tatal Ceresc cu toţi participanţii la această rugăciune, Căci Tu eşti Domnul –stăpânul credinţei noastre şi Marele nostru Preot al spovedaniei noastre, în numele lui Isus Hristos. Mat. 26:28; Efes. 6:10-18; 1Cron. 28:20, 1Tesaloniceni 05:08; 1Pet. 1:13; 1Ioan. 05:04; 2Cor. 10:4-5; Zah. 4:6; Evr. 4:12;, Mat. 18:19, Mat. 11:23-24; Evr. 3:1.

2.Rugăciuneade invoire pentruRepublica Moldova şiGuvern

Doamne, Îţi mulţumim în rugaciunea de invoire pentru Moldovanoastrăbinecuvântată. Îţi mulţumim pentrucădai Moldoveiploila vreme potrivită, şipământulei şi pomii ei vor da roadele sale. Treieratul în Moldovaatingerecoltarea strugurilor,precum recoltatul struguriloratinge semănatul, iartoţi locuitorii săimâncapâinea sadin belshug, şi trăiescpe pământuleiîn siguranţă. Îţi mulţumimpentru pace înMoldova, pentru faptulcătoţilocuitoriiei au liniştea, şi Tu aialungat de pe pământul eifiarele sălbatice, şisabianu va treceprin ea. Doamne, ne rugăm de asemeneaîninvoire pentruGuvernul Moldovei şi pentrutoţi cei cu autoritatepe teritoriul său, ca săne petrecemîn Moldovaviaţaîntotdeaunapaşnică şiliniştită, cu toată evlavia şi onestitatea. Pentruca acest lucru este bun şiacceptabil pentru Tine, Mântuitorul nostru, Dumnezeu, Care vreaca toţi oamenii săfie mântuiţi şi săajungă lacunoştinţa adevărului. Doamne, Cuvântul Tău spune:„Fiecare suflet să fie supusputerilor mai înalte...”. Suntem de acord cuacest Cuvânt şi Te rugămsă ne ierţiorice dezaprobare şi cârteală împotrivaGuvernului Moldovei. Ne pocăimînnumelelui Isus. Doamne, noi credemînrugaciunea de invoire căinimileGuvernului Moldovei suntîn mâna Ta, şi căTu Ii conduci întotdeauna unde Tu doreşti, precum riurile deape. Învaţă-i, Doamne, să nufure, să nu omoare şi să nucomităadultere, să nujure strâmb,să nu se angajezeînvrăjitorie şiocultizm , şi astfelsă numeargă dupăalţi zei, pe carenu-i cunosc.Doamne, deschide ochiilor ca să vadă şi urechii lor ca să audăpe ce cale sunt, înnumelelui Isus Hristos. Noi Te rugăm, Doamne, în numele lui Isus Hristos, să fie înlăturaţitoţi consilieri răi de la conducerea Moldovei:de la preşedintele şi miniştrii, de la toţi deputaţii din Parlament şi raioanele Moldovei, ca ei întotdeauna să guverneze ţara în mod corect şi drept, şi să fie în siguranţă. Tatăl nostru, te rugăm în numele lui Isus Hristos, să umpli inimileGuvernului Moldovei cu lumina dreptăţii,curatestele ochii lor de tot răul, şi Sfântul Duh să-şi facă lucru în inimile liderilor ţăriica ei să acţioneze drept atunci când creează legi şi iau decizii. Fie ca Duhul Sfânt le arate starea lor de pacate, de dreptate, de judecată ce va veni. Să se abatăcei de la Guvern şi cei care conduc în Moldova de la căile lor rele şi să se întoarcă la Domnul. De asemenea, să-şi aplece genunchii în faţa Ta şi să se pocăiască în toate păcatele lor, şi să afle ei că în mâna Ta este sufletul de totul ce-i viu şi sufletul oricăruiom, în numele lui Isus Hristos. Doamne, în numele lui Isus Hristos, arată preşedintelui Republicii Moldova şi tuturor membrilor guvernului ce este bine şi ceea ce vrei Tu de la ei. Noi îţi mulţumim, Doamne, că Tu le dai înţelepciune şi ei acţionează cinstit, iubescsa-si arate mila fata de oameni şi umblă smeriti înaintea Ta.Fie ca eisă fie binecuvântaţi pentru oamenii din Moldova şi să nu le aducă tristeţe nici în legi, nici în cuvinte sau în acţiuni, în numele lui Isus Hristos. De asemenea, ne invoim si proclamam în adresarea Guvernului Moldova: „... să fiţi înţelepţi, voi judecătorii poporului! Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă cu înfiorare” (Psalmul 2:10-11), în numele lui Isus Hristos. 1Tim. 2:1-4; Rom. 13:1; Parabole 21:1;Parabole 25:5; Parabole 20:8; Ier. 7:9-10;Iac. 1:8-10; Iov. 12:10; Mica 6:8; Lev. 26:3-7;Parabole 10:22.

3. Rugăciunea de invoire pentru pastorii Moldovei şi pentru familiile lor

Doamne, noi Te rugăm în rugaciunea de invoire să-l umplipe fiecare pastor ai Moldoveicu cunoaşterea voii Tale, în orice înţelepciune şi înţelegere spirituală, ca să procedeze demn de Tine, să faca doar voia Ta, aducând roadele în orice lucru bun şi sporind în cunoaşterea Ta. Umple-i cu toată puterea Ta dupa bogatiea slavei Tale, în orce răbdare şi mărinimie, cu bucurie, mulţumind pe Dumnezeu Tatăl, care ne-a chematsa avem parte de mostenirea sfintilor,in lumina,care i-a izbăvit de puterea întunericului şi care i-a adus în Împărăţia Fiului Său iubit. Fie ca pe fiecare pastor al Moldovei Duhul Domnului, duhul înţelepciunii şi al priceperii , duhul sfatului şi al tăriei, spiritul de cunoaşterii şi pietăţii. Fie ca ei să fie plini de frica de Domnul şi să judece nu dupăprivirea ochilor săi ,şi nu dupa pe auzul urechilor săi, ci să judece în baza adevărului şi să rezolve problemele cu dreptate. Ne rugăm ca puterea Ta să fie asupra familiilor, asupra slujirii şi asupra activităţii fiecărui dintre ei. Fie ca Duhul Domnului să fie peste ei, atunci când ei slujesc şi se roagă. Fie ca El să fie asupra lor şi asupra vieţii copiilor lor, în numele lui Isus. Fie ca în familiile pastorilor să fiepacea Domnului, ordinea Domnului şi orânduialaDomnului. Fie ca ei să aducă în familiile salechipul lui Isus Hristos, educând copiii în spiritul învăţăturilor Domnului, iubind vecinii săi cu iubirea necondiţionata a lui Dumnezeu. Doamne, Tu eşti Păstorul lor. Ei nu vor avea nevoie de nimic. Tu îi paşti în păşuni bogate şi îi ducila ape liniştite, întăreşti sufletele lor şi îi călăuzeşti în căile dreptăţii pentru numele Tău. Eu cred că pacea Ta va domni în vieţile lor. Chiar dacă vor merge prinvalea umbreimortii, ei nu se vor teme de nici un rău, pentru că Tuai pregătit pentru ei o masă în prezenţa duşmanilor lor. Tu îi însoţeşti peste tot, oriunde ar merge. Dă pastorilor Moldovei după bogăţia glorieiTale să fie consolidaţiîn spiritul Tău, în omul lor interior, încât Hristos să intre prin credinţă în inimile lor, ca ei să fie înrădăcinaţi şi întemeiaţi în dragostea Ta, ca ei să fie capabili să priceapă împreună cu toţi sfinţii, în lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea, şi să înţeleagă dragostea lui Hristos care este mai presus de înţelegere, ca ei să fie umpluţii de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ca să fie cuvântul lor şi predica lor exprimate nu în cuvinte convingătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului lui Hristos şi a puteriica să se întărească credinţa lor nu pe înţelepciunea omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu, în numele lui Isus Hristos. Suntem de acord că nici o armă creată împotriva fiecărui pastor din Moldova şi împotriva familiilor lor, nu vor avea succes; şi orice limbă care se va ridica împotriva lor în instanţa de judecată –ei vor face vinovată pentru acest lucru este moştenirea robilor Domnului, şi îndreptăţirea lor este de la Mine, zice Domnul. Doamne, fa ca ei shi lucrarea lor sa fie izbavita de cei rai,neoneşti şi mincinoşi, pentru că nu toţi au credinţă. Ne rugăm in invoire ca toţi pastorii din Moldova să spunăacelaşi lucru şi să nu existe între ei nici o separare, ca să fie în acelaşi spirit şi în uniunea păcii, luptînd împreună pentru credinţa Evanghelică, şi să nu urmeze doctrine diferite şi învăţături străine, dar să se prezinte Dumnezeuluidemni, făuritoriireproşabili, care duc corect cuvântul adevărului. Caaceştia să nu fie nişte cârtiţi nemulţumiţicare procedează după poftele lor, ci să fie bogaţi în fapte bune, generoşi şi sociabili. Orice cuvânt murdar şi cuvântul necredinţei să nu iese din gura lor, dar numai cuvintele bune pentru intarire a credinţei. Şi ca ei să evite cuvintegoale inutile, cisă aibă succes în neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea, ca ei să se consolideze cu fapta cea bună a credinţei. Dă-le sa vorbească cu îndrăzneală cuvântul Tău, atunci cum vei întinge mâna Ta pentru a vindeca, pentru semne şi minuni în numele lui Isus Hristos, ca cel ce vedesă vadă că numele Domnului este îndreptat spre ei. Şi fie ca fiecare să slujeascăprin darul care este primit de la Tine, având grijă de alţii. Fie ei înunitateade credinţă. Fie calocul pentru cortdeslujba lorsă fierăspândit şisă fie extinsăacoperişurile locuinţelor sale, consolideazăpariilor;pentrucă ai zis:„Să se răspândească la dreapta şila stânga, şi urmaşiiluisă cucereascăpopoare şi să populeze oraşelepustiite”, în numele lui Isus Hristos. Is.11:22;Coloseni1:9-10;Coloseni1:11-13;Efeseni3:16-19; 1Cor. 2:4-5;Isaia11:2-4;Isaia54:17;2Tes. 3:2;Isa. 54:2-3; Fil. 1:27,Evrei13:9; 2Tim. 2:15;Iuda. 1:16;1Tim. 06:18; 1Tim. 6:11-12;Fapte. 4:29-30;1Petru4:10;Fil. 2:4,Ef.4:13, 1 Tes. 5:12;Ps. 22.

4.Rugăciunea de invoire pentruînmulţire şi creşterea bisericilorîn Moldova

Doamne al Moldovei, noi, poporul Moldovei, in rugaciunea de invoiÎţi mulţumim pentrubisericile Talebinecuvântateşinumeroasedin Moldova. Îţi mulţumimpentru aceea că aiînmulţitnaţiunea, Te-ai glorificat, ai extinstoatemarginile pământului, ai înmulţitbiserica Ta, caflorile pe câmp, eaa crescut şi a devenitmare, şia atins frumuseţileexcelente. Îţi mulţumimpentru că iubeştibiserica, aibinecuvântat-o, ai înmulţit-o şi a-I binecuvântatcopiiităiîn ea. Doamne, BisericaTaînfloreştecaun palmier, creşteca unchedrudin Liban. Toateplantate înCasa Domnului, în curţiletaleînfloresc, şi în bătrâneţe sunt rodnice,suculente şi proaspete, ca să anunţe căDomnul esteevlavios, este Tariea lor, şi nu existănici onelegiuireîn El. Căci Tu, Doamne, ai alesBiserica Ta, ai dorit-o înlocuinţa Ta. Ai spus:„Aceasta este odihna Meapentru totdeauna: aici mă voistabili, pentru că Euamdorit-o. Hrana ei binecuvântând binecuvântez, săraciieivoisatisface cupâine; preoţiiei acoper cumântuirea, şi sfinţii ei se vor bucura înbucurie. Acolo voi creşte cornul lui David, voi pune candelă unsului Meu. Pe duşmanii lui voi acoperi cu ruşine, dar pe el coroana lui va străluci”. Să fie biserica lui Dumnezeu din Moldova drept un stâlp şi temelia adevărului în Îţi mulţumim, Doamne, pentru că ai ales şi aiapropiat pe toţi cei din Biserica Ta în Moldova, ca să trăim încurţile Tale. Fie ca eisă fieindestulati cu toate bunurile caseiTale, ale templului Tău cel sfânt. Să se bucuretoţi cei carese incred in Tine, să se bucure in veci,şi Tu ii vei proteja, şi ei te vor lăuda pe Tine,caci iubesc numele Tău. Pentru căTu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne,cu binecuvintari ca şi cu un scut, îl încoronezi, în numele lui Isus Hristos. Să Te laude, Doamne, pentru bunătatea Ta şi pentru faptele Tale minunate săvârşite pentru copiii oamenilor! Să Teglorificeinadunare oamenii, şi să fii lăudatlasfatul bătrânilor! Tutransformideşertul într-un lac şi pământul uscat –în izvoarele de apă, şi-iaşezi cu traiul acolo pe ceiînsetaţi, iar ei construiesc un oraş pentru locuire, seamănă câmpuri, şi plantează viile care le aduc roade abundente. Ai binecuvântat Biserica Ta din Moldova şi ease inmulteshte. Îţi mulţumim, Doamne, pentru că ai dat Bisericiibelshug in toate buburile. I-ai deschis comoara bună a Ta, cerul ca să dea ploaie pământuluila timp, şi ca să binecuvânteze toată lucrarea mâinilor ei: şi ea va da cu împrumut multor neamurilor, dar ea nu va lua de împrumut. Ai făcut-o cap, dar nu coada, şi să fie mai sus,dar nu jos, pentru biserica Ta,Doamne, este lumina şi sarea pentru lumea asta! Sa fie biserica Ta stilpul dreptatii in orice moment.shi sa fie sub conducerea Domnului Isus Hristos să umble în frica de Domnul, să fie îndrăzneaţă şi hotărâtă, plină de puterea supranaturală a lui Dumnezeu pentru a îndeplini planurile lui Dumnezeu. Să nu piardă roadele viţă de vie a bisericilor din Moldova, şi să aducă roade abundente pentru slava lui Dumnezeu Tatăl. Să se inmulteasca oile bisericilor Domnuluicu miile, şi să înmulţească Domnul oile de mii de ori mai decât sunt acum. Să fie bisericile plineşi numeroase ca stelele cerului, în numele lui Isus Hristos. Is. 26:15; Ier. 16:7; Deut. 7:13; Ps. 91:13-16; Ps. 131:13-18; Ps. 64:5-6; Ps. 5:12-13; Ps. 106:31-32, 35-38; Deut. 28:12-13; Mal 03:10; Deut. 1:10-11; 1Tim. 3:15.

5. Rugăciuneade invoire pentru mântuirea tuturor oamenilor din Moldova

Îţi mulţumim, Doamne, pentru că mila Ta este peste Moldova şi peste locuitorii ei si ease reînnoieşte zi cu zi. Ne adresăm la Tine, Doamne, ştiind că toate sufletele de pe acest pământ Îţi aparţin. Tu eşti Domnul lor, Tu esti– Păstorul şi ocrotitorul sufletelor. Ne adresam la Cuvântul Tău, care salveaza sufletele oamenilor din Moldova. In numele şi cu puterea lui Isus Hristos, noilegăm pe captator de suflete în Moldova. Şi distrugem orice legături shi intarituri utilizate de dushman pentru prinderea sufletelor în Moldova. Noi în rugaciune de invoire spunem sufletelor prinse dedushman, să iasă în libertate. Doamne, ai mila,mila Ta, care este mai presus decit judecata, să fieizbavite sufletele acestea de orce rău, depierire şi de toţi asupritori. Nici un inamic să nu urmărească aceste suflete. Să fie dati de ruşinetoti care caută moartea sufletelor acestor oameni. Noi distrugem fiecare cuvânt negativ rostit împotriva acestor suflete, în numele lui Isus. Spargem toate legăturile nelegiuite sufleteşti în viaţa oamenilor din Moldova. Doamne, Tu izbăveşti sufletele lor de la moarte, şi picioarele lor de împiedicare.Tu păstrezi sufletelecelor care vestesc Cuvintul Tau înaintea Ta, îi preamăreşti, pentru că ei ridica sufletele lor către Tine. Doamne, mângâierile Tale încântă sufletele oamenilor. Să vină înapoi spre Tine şi să găseascăliniştea toţi care locuiesc în Moldova,izbaveste pe fiecare din ei deorice răul din această lume, salvează-l pe fiecareom pentru Tine şi pentru Împărăţia Ta pentru viaţa veşnică. Sălaude pe Domnul în numele lui Isus Hristos toţi cei care locuiesc în Moldova. Inspiră în sufletele lor tăria, consolidează-i.Toti sa aiba frica de Dumnezeu . Să înceapă fiecare suflet din Moldova săprospere şi să aibă sănătate bună. Ne rugăm in invoire ca toţi cei care locuiesc în Moldova să fie fără prihană în ziua venirii Tale. Umple-i cu Cuvântul şi Duhul Tău. Tu îi imbraci în haina mântuirii, în haina dreptatii şi sevor bucuratoţi locuitorii în Moldova in Tine, primind darurile Tale. În ascultare de Tine, Doamne, Te imploram, ca pe Domnul secerişului ca Tu să trimiţi lucrători Tăi la seceriş Tău, căci câmpurile Tale au devenit albe shi coapte: secerişul este mult. Ridicăbinevestitorii Tăicare ducprin toată Moldova Evanghelia, care este puterea Domnului pentru pentru salvare, în numele lui Isus Hristos. Îţi mulţumim, Doamne, eliberarea celor ce trăiesc în Moldova de orice robie shi de orce rau , pentru că ne-am rugat în numele lui Isus Hristos în credinţă, fără nici o îndoială că mâna Ta nu s-a scurtat ca să mântuiască, nici urechea Tanu este inchisa ca să audă. Îţi mulţumim, Doamne, pentru eliberarea tuturor oamenilor care trăiesc în Moldova de toate opresiunile şi sclavie, în numele lui Isus Hristos. Eze. 18:4; 1 Petru 2:25; Iac. 1:21; Eze. 13:20; Ps. 06:05; 34:17, Ps. 53:5; Ps. 7:6; Ps. 34:4; Ps. 39:15; Ps. 118:20; Ps. 55:13; Ps. 85:2-4; Ps. 93:19; Ps. 115:7; Ps. 118:175; Ps. 137:3; 3In. 1:2; 1 Tes. 05:23; Is. 61:10; Mat. 21:22; Ioan. 14:13; Is. 59:1.

6. Rugăciuneade invoire pentru pace în Israel

Doamne, Tu eşti Dumnezeul Israelului şi a locuitoriilui sunt oamenii Tăi. Tu i-ai chemat pe nume, le-ai onorat, chiar dacă ei nu Te cunoşteau. Te rugăm în invoire să-i cureţi de răutatea lor şi iartă toate fărădelegile lor, şi salvează-i pentru veşnicie, ridică-i în adevărul Tau şi indreaptai toate căile lor, izbăveşte Israelulde toate necazurile. Tu eşti protecţia şi apărarea pentru poporul Tău şi pentru copiii Israelului. Vindecai pe ei şi pământului lor,oferindu-le paceata şi adevăr adevarul. Dă-le duhde înţelepciune şi descoperirepentru a-L cunoaşte pe Domnului nostru Isus Hristos. Şi să fie Israel şi Ierusalim drept un nume de bucurie, o laudă şi o onoare în faţa tuturor neamurilorpământului, care vor auzi despre toate bunurile care Tu le dai, şi se vor uimi de toate bunurile şi prosperitatea pe care le dai. Tu dai Israelului ploaie potrivită şi îi trimiţi ploaie -timpurie şi cea târzie, ca şi mai înainte. Şi se vor umple hambarelecu grâu, şi umpli cuvele cu suc de strugurişi ulei. Tu le vei da pentru acei ani în care au mâncat lăcustele, viermii, gândacii şi omizile, oastea cea mare a Ta, care ai trimis asupra lor. Să se bucure şi să se veselească în Domnul, Dumnezeul lor. Doamne, trimite-le pâine,vin şi ulei, ca sa manince pe saturate din acestea, şi nu le mai dai la ocara neamurilor. Şi să fie pe placul Tăucăile Israelului, ca duşmanii luisă se împace cu el. Priveshte la oile Tale, Doamne, şi eliberează-idin toate locurile in care au fost risipite în ziua noroasă şi întunecată. Scoate-i afară din toate popoarele şi strânge-i din felurite ţări, şi du-le în ţara lor, şi paşte-i pe munţii Israelului,pe lângă râuri şi în toate locurile locuite ale ţării acestea. Doamne, noi Te rugăm în invoire să dai pace Israelului şi Ierusalimului ca să prospere cei care Te iubesc. Să fie la Tine un legământ de pace cu ei şi elimină de pe pământul lor fiarele sălbatice, astfel încât ei să trăiască înstepă şi să doarmă în pădureîn siguranţă.Dăruieşte lor şi împrejurimilor dealului Tău binecuvântarea Ta, şi trimite-le ploaie la timp;acestea vor fi o ploi de binecuvântare. Şi pomul câmpului să le dea roadele, şi pământul să dearoadele sale; şi să fie ei în siguranţă în ţara lor, şi să ştie că Tu, Doamne, când rupi legăturile juguluilorşi îi eliberezidin mâinileasupritorilorlor.Einu vor mai fiopradă popoarelor, şifiarele de câmp nu-i vor minca; ei vorlocuiîn condiţii de siguranţă, şi nimeni nu-i va speria. Fa ca sa creasca plantaţiilor, ca ei sănu moarăde foamepe pământ şi să nu fie dati deruşine de lapopoare. Şi să afle ei căTu, Doamne, eshti Dumnezeullor,Tueşti cu ei, iarei–casa lui Israel, poporul Tău–oileTale,oileturmeiTale; ei suntpoporul Tau, iartu– Dumnezeul lor, înnumelelui Isus Hristos. Amin! Is.45:3-4;Eze. 33:8;Is. 45:17;Is.45:13;Ps. 24:22;Ioel 3:16;Ier. 33:6;Efes. 1:17,Ier.33:9;Joel2:23-25;Ioel2:19;Prov. 16:7; Eze. 34:12;Eze. 34:13;Ps. 121:6; Eze. 34:25-31.

If you want to become a partner of the international project "We are in agreement," and join us in our prayers, please let us know.
Simply complete the form and click - SEND.